பரமசச

Saturn Transit 2023 | சனிப் பெயர்ச்சி 2023: பட்ட பாடு அனைத்தும் போதும் என நிம்மதி பெருமூச்சு விடும் ‘சில’ ராசிகள்!

Saturn Transit 2023: சனி தேவன் கர்மாவிற்கு ஏற்ற பலன்களை அளிப்பவர். மனிதர்களின் நன்மைக்கும் தீமைக்கும் ஏற்ப பலன்களைக் கொடுக்கிறார். 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ராசி மாறப் போகிறார்...